Bezpłatny serwis e-mailowy

Dołącz do użytkowników serwisu, a dwa razy w tygodniu otrzymasz e-mailem informacje, na temat najnowszych zmian i interpretacji prawa ochrony środowiska.


raport

Obowiązek rozliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska generalnie dotyczy każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą. Nawet jeśli korzystanie to wiąże się z użytkowaniem na potrzeby firmy tylko jednego auta! W zależności od tego, w jaki sposób wpływasz poprzez swą działalność na poszczególne komponenty środowiska, dokonujesz analizy i rozliczenia opłaty według reguł i stawek przyjętych przez ustawodawcę za substancje wprowadzane do powietrza, paliwo do środków transportu i urządzeń grzewczych, pobraną wodę czy też odprowadzone ścieki. W pewnych sytuacjach nie masz jednak obowiązku dokonywania rozliczenia! Sprawdź, w jakich warunkach możesz je pominąć!
Nie zawsze musisz rozliczać opłatę za korzystanie ze środowiska! »
Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami część kompetencji, które przed wejściem w życie nowej ustawy należały do komendantów wojewódzkich, przejęła Inspekcja Transportu Drogowego. Zmieniły się także przepisy dotyczące egzaminów dla kierowców i doradców ds. bezpieczeństwa. Jakie dodatkowe wymogi dotyczące szkoleń wprowadzono w nowej ustawie?
Nowe wymogi szkoleniowe w zakresie ADR »
W myśl prawa unijnego Polska powinna dokonać do 11 czerwca 2010 r. transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy do krajowych przepisów prawa. Pomimo wcześniejszych ostrzeżeń ze strony władz UE, Polska nie wywiązała się jednak z tego obowiązku. Co to dla nas oznacza?
Ekspresowa zmiana przepisów dotyczących jakości powietrza? »
Jeszcze przez 2 lata trwać będzie okres przejściowy, charakteryzujący się koniecznością składania dwóch (a praktycznie trzech, bo jeden z nich jest copółroczny) sprawozdań dotyczących wprowadzanych pyłów i zanieczyszczeń do powietrza. Z jednego miałeś obowiązek już się wywiązać, tzn. złożyć sprawozdanie za II kwartał 2011 r. dotyczące rozliczeń za korzystanie ze środowiska (zawierające człon odnoszący się do emisji gazów i pyłów do powietrza) i wpłacić wyliczoną opłatę do 31 stycznia 2012 r. Dzień 29 lutego to w tym roku ostateczny termin na złożenie raportu do KOBiZE!
Zbliża się ostateczny termin złożenia raportu do KOBiZE! »
Jako producent opakowań powinieneś pamiętać o obowiązkach, które nakłada na Ciebie polskie prawo w celu optymalizacji gospodarowania odpadami tego typu. Sprawdź, jak odnaleźć się w gąszczu najważniejszych wymogów dotyczących ochrony środowiska, jakie stawia się procesom produkcji opakowań! Pamiętaj, że nie wystarczy wyprodukować opakowanie odpowiadające standardom i o pożądanej jakości. Przepisy zobowiązują Cię do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska zarówno podczas procesu wytwarzania opakowania, jak i jego użytkowania.
Opakowania przyjazne środowisku »
Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) ustanawia nowe zasady  dotyczące zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom powstającym w wyniku działalności przemysłowej oraz obowiązki dotyczące kontroli tych zanieczyszczeń. Unijne przepisy powinny zostać wdrożone do przepisów krajowych najpóźniej do 7 stycznia 2013 r. Czy jeśli prowadzisz instalacje posiadające pozwolenie zintegrowane czekają Cię nowe obowiązki?
Dyrektywa IED a pozwolenia zintegrowane »
Jako właściciel nieruchomości, na którą ma być doprowadzana woda i z której mają być odprowadzane ścieki, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która reguluje te kwestie, jesteś zobowiązany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z lokalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (PWiK). Artykuł 15 niniejszej ustawy mówi, że PWiK musi zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę, ponosi także koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego.
Opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej »
Wielu właścicieli stacji paliw, na skutek konieczności wyposażenia stacji do 31 grudnia 2012 r. w urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych oraz do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych, ze względów finansowych nie jest w stanie sprostać temu zadaniu. Stają przed realną koniecznością likwidacji stacji. Z czym wiąże się likwidacja i czy możesz do niej przystąpić z marszu? Jakie działania trzeba podjąć w pierwszej kolejności?
Likwidacja stacji paliw »

Podaj hasło dostępu


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.